La Haula Wala Quwwata Illa Billahil Aliyil Adzim !Inilah Zaman yang Ditakuti Nabi Muhammad. Ternyata Zaman Tersebut Sedang Berlangsung

Buat renungan berbarengan menimpa kondisi akhir era dan juga tanda­tanda kiamat dari abu hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya rasulullah saw bersabda “jika terdapat seorang mengatakan, banyak orang telah rusak, hingga orang yang mengatakan itu seorang diri yang amat rusak di antara mereka” (hr muslim)

pakar ibadah yang jahil dan juga ulama yang fasik

anas radhiyallahu anhu mengatakan, rasulullah saw bersabda “akan terdapat pada akhir era rahib yang jahil dan juga ulama yang fasik” (hr ibnu ady)

menjual agama karna dunia

dari abu hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan, rasulullah saw bersabda “akan keluar pada akhir era orang - orang yang mencari keuntungan dunia dengan menjual agama. mereka berpakaian di depan teman dengan baju yang terbuat dari kulit kambing (berpura­pura zuhud dari dunia) buat memperoleh simpati warga, dan juga kata mereka lebih manis dari gula.

sementara itu hati mereka merupakan hati serigala. allah swt berfirman kepada mereka “apakah kalian tertipu dengan kelembutanku? ataukah kalian sangat berani berbohong kepadaku? demi kebesaranku, saya bersumpah hendak merendahkan sesuatu fitnah yang hendak terjalin di golongan mereka seorang diri, sampai - sampai orang yang alim (cendikiawan) juga hendak jadi bimbang “ (hr tirmidzi)

pendusta dan juga pengkhianat

dari abu hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan, rasulullah saw bersabda “akan tiba kepada manusia tahun­tahun yang penuh dengan tipuan. pada waktu itu sang pendusta dikatakan benar dan juga orang yang benar dikatakan dusta. pengkhianat hendak disuruh memegang amanah dan juga orang yang amanah dikatakan pengkhianat. dan juga yang berkesempatan berdialog (berupaya membetulkan) cumalah kalangan “ruwaibidhah”. teman bertanya “apakah ruwaibidhah itu wahai rasulullah? ” nabi saw menanggapi “orang kerdil, hina, dan juga tidak mengenali gimana mengurus orang yang banyak” (hr ibnu majah)
kefasikan merajalela

dari abu hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya rasulullah saw bersabda “bersegeralah kalian beramal saat sebelum menemui fitnah (tes berat) seumpama malam yang amat hitam. seorang yang masih beriman di waktu pagi, setelah itu pada waktu petang ia sudah jadi kafir, ataupun seorang yang masih beriman di waktu sore, setelah itu pada keesokan harinya ia sudah jadi kafir. ia telah menjual agamanya dengan sedikit harta benda
dunia “ (hr muslim)

penindasan terhadap umat islam

dari tsauban radhiyallahu anhu. ia mengatakan, rasulullah saw bersabda “hampir datang sesuatu era di mana bangsa­bangsa dari segala dunia hendak tiba mengerumuni kalian seperti orang - orang yang kelaparan mengerumuni sisa hidangan mereka” hingga salah seseorang teman bertanya “apakah karna kami sedikit pada hari itu? ” nabi saw menanggapi “bahkan kalian pada hari itu sangat banyak, namun kalian umpama buih di waktu banjir, dan juga allah hendak mencabut kerasa gentar terhadap kalian dari hati musuh­musuh kalian, dan juga allah hendak melemparkan ke dalam hati kalian penyakit ‘wahan’. seseorang teman bertanya “apakah ‘wahan’ itu, wahai rasulullah? ” rasulullah menanggapi “cinta dunia dan juga cemas mati” (hr abu daud)
islam hanyatinggal nama

dari ali bin abi thalib radhiyallahu anhu. ia berkata, telah bersabda rasulullah saw “telah kira - kira datang sesuatu era, di mana tidak terdapat lagi dari islam kecuali cuma namanya, dan juga tidak terdapat lagi dari al­quran kecuali cuma tulisannya. masjid­ - masjid mereka indah, namun kosong dari anugerah. ulama mereka merupakan sejahat - jahat makhluk yang terdapat di dasar langit. dari merekalah keluar fitnah, dan juga kepada mereka jua fitnah itu hendak berulang “ (hr albaihaqi)
budaya yahudi dan juga nasrani

dari abu sa’id al­khudri radhiyallahu anhu. ia berkata, bahwasanya rasulullah saw bersabda “kamu hendak menjajaki jejak umat­umat saat sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai - sampai jikalau mereka masuk ke lubang biawak sekalipun kalian hendak menjajaki mereka” teman bertanya “ya rasulullah! apakah yahudi dan juga nasrani yang tuan maksudkan?
“nabi saw menjawab” siapa lagi? “ (hr muslim)

ulama tidak dipedulikan

dari sahl bin saad as­sa ‘idi radhiyallahu anhu. ia mengatakan, rasulullah saw bersabda “ya allah! janganlah engkau menciptakan saya dan juga mudah­mudahan kalian pula tidak berjumpa dengan sesuatu era di mana para ulama sudah tidak diiringi lagi, dan juga orang yang penyantun sudah tidak dihiraukan lagi. hati mereka serupa hati orang ajam, lidah mereka serupa lidah orang arab “ (hr ahmad)

ulama agama terus menjadi berkurang

dari abdullah bin amr bin ‘ash radhiyallahu anhu. ia mengatakan, saya mendengar rasulullah saw bersabda “sesungguhnya allah swt tidak hendak mencabut (menyirnakan) ilmu dengan sekalian dari manusia. namun allah swt menyirnakan ilmu agama dengan mematikan para ulama. apabila telah ditiadakan para ulama, orang banyak hendak memilah orang­orang jahil bagaikan pemimpinnya. kala pemimpin yang jahil itu ditanyakan, mereka hendak berfatwa tanpa ilmu pengetahuan. mereka sesat dan juga menyesatkan orang lain” (hr muslim)

kalangan anti hadits

dari miqdam bin ma’dikariba radhiyallahu anhu. ia berkata, bahwasanya rasulullah saw bersabda “hampir datang sesuatu era di mana seseorang laki - laki yang lagi duduk bersandar di atas sofa kemegahannya, kemudian di informasikan kepadanya suatu hadis dari hadisku hingga ia berkata” pegangan kami dan juga kalian cumalah kitab allah aja. apa yang dihalalkan oleh al­quran kami halalkan. dan juga apa yang dia haramkan kami haramkan “ (setelah itu nabi saw melanjutkan sabdanya) ” sementara itu apa yang dilarang rasulullah saw itu samalah hukumnya dengan apa yang diharamkan allah swt “ (hr abu daud dan juga ibnu majah)

besar hati dengan masjid

dari anas bin malik radhiyallahu anhu. bahwasanya rasulullah saw bersabda “tidak terjalin hari kiamat sampai umatku bermegahmegah dengan bangunan masjid” (hr abu daud).
tidak terdapat imam buat sholat berjamaah

dari salamah binti al­hurr radhiyallahu anhu. ia mengatakan, saya mendengar rasulullah saw bersabda “akan tiba sesuatu era, pada waktu itu orang banyak berdiri tegak sebagian lama, karna mereka tidak memperoleh orang yang mampu mengimami mereka shalat” (hr ibnu majah)
penyakit umat islam masa kini

dari abu hurairah radhiyallahu anhu. katanya, saya mendengar rasulullah saw bersabda “umatku hendak ditimpa penyakit ­penyakit yang sempat mengenai umat­umat terdahulu” teman bertanya “apakah penyakit­penyakit umat­umat terdahulu itu? ” nabi saw menanggapi “penyakit­penyakit itu merupakan, 1. sangat sombong , 2. sangat elegan, 3. mengumpulkan harta sebanyak bisa jadi, 4. tipu menipu dalam merebut harta barang dunia, 5. silih memarahi, 6. dengki­mendengki sampai - sampai jadi zalim menzalimi “ (hr hakim)

perangkap riba

dari abu hurairah radhiyallahu anhu. ia mengatakan, rasulullah saw bersabda “akan datang sesuatu era, tidak terdapat seseorang juga kecuali ia ikut serta dalam memakan harta riba. bahwa ia tidak memakannya secara langsung, ia hendak terserang debunya “ (hr ibnu majah)
manusia tidak hirau tentang sumber pendapatannya

dari abu hurairah radhiyallahu anhu. ia mengatakan, bersabda rasulullah saw, “akan tiba sesuatu era seorang tidak mempedulikan dari mana ia memperoleh harta, apakah dari sumber yang halal ataupun juga haram” (riwayat muslim)
banyaknya sumber mineral

dari ibnu umar radhiyallahu anhu. ia berkata “pada sesuatu dikala dibawa ke hadapan rasulullah saw sepotong emas. dan juga emas itu merupakan emas zakat yang kesatu sekali dilansir. emas itu telah dibawa oleh bani sulaim dari tambang (galian) mereka. hingga teman mengatakan “wahai rasulullah! emas ini merupakan hasil tambang kita “lalu nabi saw menjawab” nanti kalian hendak menciptakan banyak galian­galian, dan juga yang hendak mengelolanya merupakan orangorang yang jahat “ (hr baihaqi)

merebaknya khamar

dari abu malik al­asy’ari radhiyallahu anhu. katanya rasulullah saw bersabda “sesungguhnya hendak terdapat sebagian dari umatku yang meminum khamar dan juga mereka menamakannya dengan nama yang lain. sembari diiringi dengan alunan musik dan juga suara biduanita. allah swt hendak menenggelamkan mereka ke dalam bumi dan juga allah swt hendak mengganti mereka jadi kera ataupun babi “ (hr ibnu majah)
maraknya perzinaan

dari anas radhiyallahu anhu. ia mengatakan “aku hendak menggambarkan kepada kalian suatu hadis yang tidak terdapat teman yang hendak menceritakannya sehabis saya. saya mendengar rasulullah saw bersabda “di antara ciri kiamat merupakan sedikit ilmu, banyak ketidaktahuan, banyak perzinaan, banyak kalangan wanita dan juga sedikit kalangan laki - laki, sampai - sampai nanti orang hendak mengurus 5 puluh orang perempuan” (hr bukhari muslim).
berpakaian tetapi telanjang

dari abu hurairah radhiyallahu anhu. ia mengatakan, rasulullah saw bersabda “ada 2 kalangan yang hendak jadi penunggu neraka, keduanya belum sempat saya memandang mereka. kesatu, kalangan (penguasa) yang mempunyai cambuk seperti ekor sapi yang dipakai buat memukul orang. kedua, wanita yang berpakaian tetapi telanjang, lenggang­lenggok sewaktu berjalan,
mengayun­ayunkan bahu. kepala mereka seperti punuk (balik unta).(Sumber: http:// postshare. co. id/archives/62657#cb )